Nyugati Városrész Óvoda Honlapja
 

Hirdetmények

ÓVODAI BEÍRATÁS

a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban

 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata értesíti az érdekelt szülőket, hogy a pécsi önkormányzati fenntartású óvodákban a 2022/2023. nevelési évre az óvodai beíratás

 

2022. április 25-én, április 26-án és április 27-én lesz, naponta 7-17 óráig.

A személyes megjelenésű forma mellett - a jelenlegi veszélyhelyzetre tekintettel -

elektronikus úton (óvodai e-mail címre) benyújtott szándéknyilatkozattal

és telefonon történő jelentkezéssel is megvalósítható a kisgyermekek beíratása az intézménybe.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A jogszabályi előíráshoz igazodóan be kell íratni óvodába azon gyermekeket, akik 2022. augusztus 31. napjáig a harmadik életévüket betöltik, vagy annál idősebbek. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

 

A beíratáshoz szükség van a gyermek, valamint a szülő személyazonosságot igazoló hatósági igazolványára és a lakcímet igazoló hatósági igazolványára, amit legkésőbb a nevelési év első napjáig szükséges benyújtani.

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amelynek körzetében életvitelszerűen lakik. A gyermek csak egy óvodába iratható be. Az óvodai körzetjegyzék megtalálható a város honlapján, az óvodai intézmények honlapján, valamint papíralapon minden önkormányzati fenntartású óvodában és bölcsődében.

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele az önkormányzat által fenntartott óvodákban biztosított.

 

Az óvodai nevelési év 2022. szeptember 1-jén kezdődik, és 2023. augusztus 31-ig tart.
Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti a két és féléves gyermekeket is, ha a hároméves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van szabad férőhelye.

 

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt – a felmentést engedélyező - szerv (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól a gyermeket, ha családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvoda intézményvezetőjét.

 

A szülő bejelentési kötelezettségét a www.oktatas.hu oldal Köznevelés
menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudja teljesíteni.

 

Az óvodai felvételről az óvoda intézményvezetője dönt, melyről legkésőbb 2022. május 24. napjáig értesíti a szülőket.

A szülő a beiratkozáskor kérheti - az elérhetőségének megadásával –, hogy gyermeke felvételéről elektronikus úton kapjon értesítést.

A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvoda intézményvezetőjénél nyújtható be.

 

Amennyiben a veszélyhelyzetre tekintettel az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyedi eljárásrendet ad ki az óvodai beiratkozásra vonatkozóan, úgy hivatalunk annak megfelelően módosítja jelen beiratkozási hirdetményt.

 

 

                                                                                                                                                     Péterffy Attila

                                                  polgármester

 


 

Felmentés a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól

Mentesül a beíratási kötelezettség alól a szülő, ha rendelkezik a járási hivataltól kapott felmentéssel.
2020. január 01. után a szülő - a tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a járási hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha azt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
 


 

Óvodakötelezettség, tankötelezettség külföldön történő teljesítésének bejelentése 2020. január 01-től

 

Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

 

A külföldre távozó gyermekek szülei a bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni. 

 


Étkezés lemondása

 

Kedves Szülők!

Az étkezési adag lemondásaára a következő elérhetőségeken van lehetőség:

 

Befizetőhelyek telefonos elérhetőségein:

Cím

Telefonszám

Pécsi Apáczai Csere J. Ált. Isk. Gimnázium Kollégium Alapfokú Művészeti Iskola 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.

30/845-6732

30/845-6713

Pollack M. Szakközépiskola Kollégiuma 7621 Pécs, Jókai u. 8.

30/850-6482

Pécsi Kodály Zoltán Kollégium 7624 Pécs, Kodály Z. utca 20/A.

30/845-6697

Pécsi Hajnóczy J. Kollégium 7633 Pécs, Türr István u 2.

30/850-6453

Központi e-mail cím: etkezesinfo@eh-pecs.hu (gyermek nevének, csoportjának, óvodájának megadása, hiányzás időtartama)

A fenti elérhetőségeken reggel 9 óráig lehet a következő napra vonatkozóan lemondani az étkezést. A hiányzást az óvodában, az óvodapedagógusnak is jelezni kell. Az óvodában jelzett hiányzás nem vonja maga után az étkezési igény lemondását.