Radnóti M. Utcai Tagóvoda
 

Óvodai beíratás

 

Óvodai felvételt nyert gyerekek 2023-24 nevelési évre

Tájékoztatom a szülőket, hogy az áprilisi beiratások időpontjában jelentkezett gyerekek közül 27 kisgyerek került felvételre, a családokat erről emailben megkerestem.

Az első kiscsoportos szülői értekezlet a katica csoportban 2023.05.23-án 16:30-kor lesz, melyre minden családból várunk érkezőket.

 

 Meghívó

Szeretettel hívjuk és várjuk leendő óvodásainkat,

Uránváros zöld óvodájába, ahol azonos korú gyermekekből álló csoportokban minden nap saját élményű tapasztalatszerzéssel ismerhetik meg a minket körülvevő világot. Megtanulnak környezettudatosan gondolkodni, óvni-védeni a természetet, gondozhatnak állatokat és növényeket.

A 2023-24 nevelési évben a földszinti katica csoportban kezdik meg az óvodai éveket a 3 éves gyerekek. Két óvónéni és két dadus néni fogja várni őket.

Várjuk a szülőket, ismerjék meg óvodánkat!

http://www.nyugatiovoda.hu/userdata/school/60/ny%C3%ADlt%20nap%20plak%C3%A1t%.png

Óvodaváró nyílt napok: április 3. (hétfőn) és április 13. (csütörtökön) 9:00 - 11:00

óvodabemutatás a szülőknek: március 27. (hétfőn) 9.00

Név:

Nyugati Városrészi Óvoda Radnóti Miklós Utcai Tagóvodája      

Tagóvoda vezető: Lóki Zoltánné; +3620/315-2092

Cím: 7633 Pécs, Radnóti M. u. 4.              

Tel./Fax:72/255-815; Mobil:+3630/779-4682

Email: radnotiovi@nyugatiovoda.hu         

Honlap:  www.nyugatiovoda.hu   

https://drive.google.com/file/d/1xIx4Y5PF2sROxZevD17fVrUk8Bfb2BiL/view?usp=sharing


Kedves Szülők!


Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érdekelt szülőket, hogy a pécsi önkormányzati fenntartású óvodákban a 2022/2023. nevelési évre az óvodai beíratás

2023. áprilisban 24. 25. 26.

elsősorban személyesen,

de elektronikus úton (radnotiovi@nyugatiovoda.hu) benyújtott szándéknyilatkozattal (oldal alján) is lehet jelentkezni, esetleg telefonon történő jelentkezéssel .

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A jogszabályi előíráshoz igazodóan óvodába be kell íratni azon gyermekeket, akik 2022. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltik, vagy annál idősebbek. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

A beiratkozáshoz szükség van a gyermek, valamint a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványára, (lakcímkártyára) amit legkésőbb a nevelési év első napjáig szükséges benyújtani.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülők dolgoznak, azonban a gyermek csak egy óvodába iratható be.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele az önkormányzat által fenntartott óvodákban biztosított.

Az óvodai körzetjegyzék megtalálható a város honlapján, az óvodai intézmények honlapján, valamint minden óvodában és bölcsődében. (http://gov.pecs.hu)

Az óvodai nevelési év 2023. szeptember 4-én kezdődik, és 2024. augusztus 31-ig tart.
Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti a két és féléves gyermekeket is, ha a hároméves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van szabad férőhelye.

 A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt – a felmentést engedélyező - szerv (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya Pécs, Zrínyi u. 11.) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól a gyermeket, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. (1055 Budapest, Szalay A. u. 10-14.)

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.


A szülő bejelentési kötelezettségét a www.oktatas.hu oldal Köznevelés
menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudja teljesíteni.

 

Az óvodai felvételről a tagóvodavezető dönt, melyről legkésőbb 2023. május 26. napjáig értesíti a szülőket.

A szülő a beiratkozáskor kérheti - az elérhetőségének megadásával –, hogy gyermeke felvételéről elektronikus úton értesítse az óvodavezető.

A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvodavezetőnél nyújtható be.

Amennyiben a veszélyhelyzetre tekintettel az Oktatási Hivatal egyedi eljárásrendet ad ki az óvodai beiratkozásra vonatkozóan, úgy hivatalunk annak megfelelően módosítja jelen beiratkozási hirdetményt.

                                                                  Pécs Megyei Jogú Város

                                                                   Polgármesteri Hivatal

                                                            Kulturális és Népjóléti Főosztály

(Óvodai körzetjegyzék link)

(Szándéknyilatkozat link)


A jó döntés érdekében telefonos tájékoztatást és személyes találkozást ajánlok fel az érdeklődő szülőknek:20/315-2092

Tagóvoda vezető: Lóki Zoltánné Éva

A mi óvodánkban a környezettudatossággal a környezeti nevelésen keresztül, tevékenységekkel játékba integrálva megmutatjuk a gyerekeknek a környező világot, az épített és a természetes környezetet, saját maguk megtapasztalják milyen a természettel együtt élni, mintát adunk egy egészséges életszemléletről.

„Jó pedagóguson múlik, hogy a gyerekek megszeressék

a természetet, és helyes megvilágításban lássák azt a

sok nehézséget, amivel a világ küzd…”  (Konrad Lorenz)