Ajtósi D. Utcai Tagóvoda
 

Rövid bemutatkozó videónkat IDE kattintva tudod megtekinteni :) 

Rövid bemutatkozó videónkat IDE kattintva tudod megtekinteni :) 

 

 

2022. 03.31.

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------

 

ÓVODAI BEIRATÁS

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban


Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érdekelt szülőket, hogy a pécsi önkormányzati fenntartású óvodákban

a 2021/2022. nevelési évre az óvodai beíratás

2021. április 26-án, április 27-én és április 28-án lesz, naponta 7-17 óráig, a jelenlegi veszélyhelyzetre tekintettel elektronikus úton (óvodai e-mail címre) benyújtott szándéknyilatkozattal (letöltés) és telefonon történő jelentkezéssel valósul meg.


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jogszabályi előíráshoz igazodóan óvodába be kell íratni azon gyermekeket, akik 2021. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltik, vagy annál idősebbek. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.


A beiratkozáshoz szükség van a gyermek, valamint a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványára, (lakcímkártyára) amit legkésőbb a nevelési év első napjáig szükséges benyújtani.


A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülők dolgoznak, azonban a gyermek csak egy óvodába iratható be.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele az önkormányzat által fenntartott óvodákban biztosított.

Az óvodai körzetjegyzék megtalálható a város honlapján, az óvodai intézmények honlapján, valamint minden óvodában és bölcsődében. (http://gov.pecs.hu)


Az óvodai nevelési év 2021. szeptember 1-jén kezdődik, és 2022. augusztus 31-ig tart.
Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti a
két és féléves gyermekeket is, ha a hároméves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van szabad férőhelye.


A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt – a felmentést engedélyező - szerv (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya Pécs, Zrínyi u. 11.) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól a gyermeket, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.


A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. (1055 Budapest, Szalay A. u. 10-14.)

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.


A szülő bejelentési kötelezettségét a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjánakAz óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről legkésőbb 2021. május 28. napjáig értesíti a szülőket.

A szülő a beiratkozáskor kérheti - az elérhetőségének megadásával –, hogy gyermeke felvételéről elektronikus úton értesítse az óvodavezető.

A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvodavezetőnél nyújtható be.


Amennyiben a veszélyhelyzetre tekintettel az Oktatási Hivatal egyedi eljárásrendet ad ki az óvodai beiratkozásra vonatkozóan, úgy hivatalunk annak megfelelően módosítja

jelen beiratkozási hirdetményt.


Pécs Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala


Kulturális és Népjóléti Főosztály
Kedves tanköteles korú gyermekek Szülei!

Az alábbi linken tudtok tájékozódni, hogyan kérhettek egy év halasztást az óvodában maradáshoz.Ennek kitöltésében segítséget kérhettek az óvodánkban dolgozó szociális munkatársunktól és a csoportos óvónőktől.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

 

 

 

Kedves Érdeklődő Szülők!

Sajnos a kialakult vírushelyzetre tekintettel, a nyílt napunk elmarad :(  De ne csüggedjetek, addig is nézegessétek a galériánkat, honlapunkat, és kövessetek minket facebookon is,  sok hasznos információt osztunk meg ott is. Köszönjük megértéseteket, vigyázzatok magatokra! :) 


 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MEGHIVÓ A SZÜLŐK AKADÉMIÁJÁRA!

 

2020.Február 13.-án  (csütörtökön) Szülők Akadémiáját tartunk!

Időpont: 16.30

Téma: A kisgyermek újraélesztése.

           Teendők, ha idegen test kerül egy kisgyermek légútjába.

Mindenkit szeretettel várunk!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

2020. január 23.-án szülői értekezletet tartunk 16.30-kor.

Szeretettel várunk mindenkit!  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Óvodakötelezettség, tankötelezettség külföldön történő teljesítésének bejelentése 2020. január 01-től

 

Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

 

A külföldre távozó gyermekek szülei a bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

NYÍLT NAPOK AZ AJTÓSIBAN!

SZÜLŐK KLUBJA

2019. MÁRCIUS 18.- án 16:30 - tól

Minden leendő ovisunk szüleit szeretettel várunk egy teadélutánra, ahol közvetlenül beszélgethetnek az óvónőkkel, megismerkedhetnek az óvoda csoportjaival és nevelési irányelveinkkel.

 

JÁTSZÓDÉLELŐTT

2019. MÁRCIUS 20-21-én 9:00 - 11:30 - ig

Ahol a gyerekeket is várjuk szüleikkel egy kis együtt játszásra , mókázásra.