Istenkúti Tagóvoda
 

 

ÓVODAI BEIRATÁS

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban

 

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érdekelt szülőket, hogy a pécsi önkormányzati fenntartású óvodákban a 2020/2021. nevelési évre az óvodai beíratás

2020. április 22-én és 23-án lesz, naponta 7-17 óráig.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A jogszabályi előíráshoz igazodóan óvodába be kell íratni azon gyermekeket, akik 2020. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltik, vagy annál idősebbek. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

 

A beiratkozáshoz szükség van a gyermek, valamint a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványára. (lakcímkártyára)

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülők dolgoznak, azonban a gyermek csak egy óvodába iratható be.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele az önkormányzat által fenntartott óvodákban biztosított.

Az óvodai körzetjegyzék megtalálható a város honlapján, valamint minden óvodában és bölcsődében. (http://gov.pecs.hu)

 

Az óvodai nevelési év 2020. szeptember 1-jén kezdődik, és 2021. augusztus 31-ig tart.
Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti a két és féléves gyermekeket is, ha a hároméves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van szabad férőhelye.

 

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt – a felmentést engedélyező - szerv (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya Pécs, Zrínyi u. 11.) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól a gyermeket, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. (1055 Budapest, Szalay A. u. 10-14.)

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

 

A szülő bejelentési kötelezettségét a www.oktatas.hu oldal Köznevelés
menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudja teljesíteni.

 

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről legkésőbb 2020. május 23. napjáig értesíti a szülőket.

A szülő a beiratkozáskor kérheti - az elérhetőségének megadásával –, hogy gyermeke felvételéről elektronikus úton értesítse az óvodavezető.

A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvodavezetőnél nyújtható be.

 

 

                                                                                                                             Pécs Megyei Jogú Város

                                                                                                                              Polgármesteri Hivatala

      Kulturális és Népjóléti Főosztály

 


Tisztelt Szülők!

Óvodánk nyári zárvatartásának időpontja a 2020-as évben:

július 20-tól augusztus 14-ig

Kérjük, gondoskodjanak gyermekeik felügyeletéről!

Köszönjük!


 

 

 

 


Tisztelt Szülők!

A 2020-2021-es nevelési évre beiratkozni készülő gyermekek szüleit az alábbi időpontokon várjuk szeretettel óvodánkba:

2020. március 31. Kedd 10:30-11.30

2020. április 7. Kedd 10:30-11:30

Ezeken a nyílt napokon óvodavezetőnk ad teljeskörű tájékoztatást óvodánkról a szülők részére.2020. április 3-án, Pénteken 13:00-16:30 között

szeretettel várjuk a szülőket gyermekeikkel

Húsvétváró kézműves délutánunkra,

ahol a leendő óvodásaink megismerkedhetnek óvodánkkal, dolgozóinkkal.


 


 

 

Tisztelt Szülők!

Szeretettel várjuk Önöket

szülői értekezletünkön

2020. január 20-án, Hétfőn,

mely 17.00 órakor kezdődik.

 

 

Tisztelt Szülők!

 

Óvodánk 2020. január 27-én, Hétfőn nevelés nélküli munkanapot tart.

Kérjük, sziveskedjenek gyermekük felügyeletéről gondoskodni!

Köszönjük!


 

Szeretettel várjuk Önöket

szülői értekezletünkön

2019. szeptember 16.-án, hétfőn

17:00 órakor.


Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy

október 14.-én, Hétfőn

óvodánk nevelés nélküli munkanapot tart.

Kérjük Önöket, szíveskedjenek gyermekeik felügyeletéről gondoskodni!