Nyugati Városrészi Óvoda (Mezőszél)
 

 

A Nyugati Városrészi Óvoda 7623. Pécs, Mezőszél u. 2. bemutatása


Az óvoda neve, címe:     Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2.
Telefon:             72/ 534-460, +3620/316-6008
Gazdasági iroda:        534-461 Fax: 72/ 534-461
E-mail:            nyugatiovi@nyugatiovoda.hu
Webcím:             www.nyugatiovoda.hu

Elhelyezkedése, megközelíthetősége:
Intézményünk Pécs szigeti városrészében helyezkedik el. A 70-es években épült, a Pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskola mellett, a hajdani 25 emeletes épület szomszédságában. A 2007 évi összevonást megelőzően Mezőszél Utcai Óvoda volt a neve, a városban ezen a néven közismert a mai napig. Központi helyzetünk révén óvodánk jól megközelíthető busszal is (26-os, 27-es, 2-es, 2/A-s, 21-es, M55-ös).Az óvoda épülete:

Az épületet 1972-ben adták át, melynek korszerűsítése, felújítása folyamatos. Az óvoda panelelemekből felépített 3 különálló pavilonból álló, folyosóval összekapcsolt egység, egy épületben a 12. számú Bölcsődével. A gyermekek étkeztetését külső vállalkozó (HUNGAST) látja el. Intézményünkben 5 csoport működik, melyekben az életkorok szerinti (kis, középső, nagy) felosztás kialakítására törekszünk. A csoportszobák tágasak, világosak, berendezésük a gyermekek életkorához igazodik. A csoportszobák egyedi hangulatát óvónőink kreativitásának, leleményességének köszönhetjük. A belső tereket, folyosókat, faliújságokat gyermekeink munkáival dekoráljuk.


Felszereltsége, eszközök:
Eszközállományunkat az 1997-ben létrehozott „Mezőszél Utcai Óvoda Óvodásaiért Alapítvány” segítségével folyamatosan bővítjük, pályázatokon veszünk részt. Berendezési tárgyaink, bútoraink korszerűek, modernek. Úgy alakítjuk az óvodai környezetet, hogy az, hatásrendszerével elősegítse minden gyermek számára az optimális körülményeket a folyamatos fejlődéshez, támaszkodva az óvodáskorú gyermek alapvető sajátosságára az érzelemvezérelt megismerésre, és az élmény fonalán haladó gondolkodásra. A testi szükségletek, a mozgásigény kielégítéséhez, a harmonikus mozgásfejlesztés biztosításához bőségesen állnak rendelkezésünkre mozgásfejlesztő eszközök. Nem csak az udvaron, hanem a csoportszobákban is változatos játék- és mozgáslehetőséget tudunk biztosítani. Sok, készen vásárolt és óvónők által készített fejlesztő játékkal rendelkezünk, melyekkel a gyermeki személyiség kibontakoztatását, az iskolába lépéshez szükséges képességek kialakulását, fejlesztését segítjük.


Udvar mérete, felszereltsége, jellege:
Az udvar mérete, elosztása lehetőséget adott a sok mozgáslehetőséget biztosító, nagyméretű, természetes alapanyagú mászóka, hinták egyensúlyozók elhelyezésére. Udvarunkon lehetőség nyílik a nagymozgást fejlesztő futó-, fogójátékok, verseny-, és labdajátékok szervezésére.
A kőből és fából készült babaházaink biztosítják gyermekeink számára a szerepjáték lehetőségét az udvaron is. Nagyméretű homokozók a kisebb gyermekek kedvenc játszó helyei, melyeknek egy része fedett, így a nagy nyári melegben is átélhetik a homokozás, a homokvárépítés örömét.

Folyamatosan törekszünk az udvari játékeszközök fejlesztésére és bővítésére.


Személyi feltételek:
Óvodánkban 10 óvodapedagógus gondoskodik a szeretetteljes, családias légkör megteremtéséről. Munkájukat a gyermekek gondozásában és az esztétikus, tiszta környezet megvalósításában 2 pedagógiai asszisztens és 6 dajka segíti. Az összevont óvoda ügyeinek intézését 2 ügyviteli dolgozó és 2 óvodatitkár végzi, segíti. Az épület karbantartását és az udvar rendezettségét, tisztaságát a 2 udvaros - karbantartó dolgozónak köszönhetjük.

Továbbképzések:
Nevelőtestületünk törekszik a korszerű óvodapedagógiai módszerek megismerésére és azok alkalmazására.
Óvodapedagógusaink fontosnak tartják, hogy magas színvonalú pedagógiai munkát végezzenek a gyermekek, szülők megelégedésére. Folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken, és igyekeznek az ott szerzett ismereteket beépíteni a mindennapi tevékenységükbe. Olyan továbbképzési programokat céloznak meg, amelyek módszereinek segítségével hatékonyabbá tehetik a gyermekek személyiségfejlesztését, segítséget nyújtanak a felzárkóztatásban és a tehetséggondozásban egyaránt. (Pl. Mozgáskotta, Veronika - zenepedagógia, Kompetencia alapú program, „Így tedd rá”-népi játék, néptánc,)

Az óvodánk kiemelt feladata:
Sokféle tevékenységen keresztül a gyermek saját tapasztalataira épülő ismeretszerzés, a Kompetencia alapú nevelés. Az intézményünkben megvalósuló környezettudatos tevékenységének elismeréséül 2017-ben megkaptuk a „Zöld Óvoda” címet.

Nevelőmunkánk jellegzetességei:
Nevelőmunkánkban fontosnak tartjuk a játékos tanulás széles lehetőségének kihasználását, a gyermek lelki szabadságának védelmét. Sokszínű tevékenységet kínálunk, ahol a gyermek kibontakozhat, szabadon alkothat. Nem hagyjuk magára a gyermeket, az óvodapedagógus nem kívülállóként figyeli a cselekvést, a fejlődést, hanem megtervezi azt. Olyan irányba terelgeti, inspirálja a gyermeket, amelyben tapasztalatai bővülnek, mellyel tudása gyarapodik.
Az óvodai csoportokban a játékba integrált tanulás változatos tevékenységekkel valósul meg, tervezett vagy spontán, egyéni vagy csoportos keretek között
Az óvodai életet sok programmal gazdagítjuk.

A hetirend, és a rugalmas és folyamatos napirend kialakításával célunk a nyugodt, kiszámítható, kiegyensúlyozott környezet megteremtése, a tervszerűség biztosítása, a differenciált képességfejlesztés biztosítása, a komplex nevelőmunka megvalósítása. A napirendet az egyes tevékenységek időigényének megfelelően rugalmasan alakítjuk. Fontosnak tartjuk a nagycsoportos gyermekeknél az alvásigény rugalmas kielégítését.

Óvodánkban Szülői Szervezet működik
A nevelés szempontjából alapvetőnek tartjuk a családdal való együttműködést. Célunk minél közelebb hozni a családot az óvodához. Kitűzött céljaink elérése, feladataink megvalósítása csak a családdal együttműködve lehetséges. A személyes, jó kapcsolatot nem csak a napi találkozások határozzák meg, hanem rendezvényeink is, pl.: közös kirándulások, gyermeknapi majális, nyílt ünnepek, karácsonyi, húsvéti kézműves készülődések, fogadónapok, családlátogatások.

1997-ben az eszközállományunk fejlesztése céljából, a gyermekek életminőségének javítása érdekében létrehoztuk a” Mezőszél Utcai Óvoda Óvodásaiért Alapítvány”- t, mely az egyre nehezebb gazdasági helyzet ellenére garantálja a színvonalas munka feltételeinek szinten tartását.