Magyar L. Utcai Tagóvoda
 Házirend

Intézményünk Házirendje a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírásainak figyelembe vételével készült.
Házirendünk hatálya kiterjed az óvodába járó gyermekekre, szüleikre és az intézmény dolgozóira. Az intézménybe való belépéstől annak elhagyásáig szabályozza az óvoda életét.
Tartalmazza az óvoda életrendjével, a gyermeki és a szülői jogok és kötelességek érvényesítésével kapcsolatos szabályokat.

Általános információk
Az intézmény neve: Nyugati Városrészi Óvoda
Székhelye: 7632 Pécs, Mezőszél utca 2, Tel/Fax: 72/534-461 Mobil: 20/316-6008
E-mail: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu
Óvodavezető: Dr. Battyáni Istvánné
Általános helyettes: Kovácsné Hajdinák Éva
OM azonosítója: 026 993
Fenntartója: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata


Óvoda neve Címe
telefonszáma Tagóvoda-vezető neve Gyermekvédelmi felelős neve
Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2.
72/ 534 461
20/316-6008 Kovácsné Hajdinák Éva Kecskésné Antal Krisztina
Ajtósi Dürer Utcai Tagóvoda 7623 Pécs, Ajtósi Dürer u.2.
72/ 253 927
20/312-3404 Delics Jánosné
Szekeres Melinda
Esztergár Lajos Utcai Tagóvoda 7633 Pécs, Esztergár L. u.13
72/252 434
20/314-3464 Skáfárné Schneider Katalin Heindlné Dóczi Hajnalka
Hajnóczy József Utcai Tagóvoda 7633 Pécs Hajnóczy J. u. 7
72/252 805
20/316-2306 Staubachné Orbán Anrea
Gyöngyi Sándorné
Istenkúti Tagóvoda 7635 Pécs Nagydeindoli út 2/2
72/233 518
30/279-3208 Petzné Bernáth Viktória Kása Ernőné
Közraktár Utcai Sportóvoda 7623 Pécs Közraktár u. 7.
72/ 310 290
20/311-9651 Babics Attiláné Zákányi Szilvia
Magyar Lajos Utcai Tagóvoda 7623 Pécs Magyar L. u.2
72/251 398
20/312-1506 Győrkyné Debertin Gabriella
Szőlősi Aida
Nagy Jenő Utcai Tagóvoda 7624 Pécs Nagy Jenő u. 38
72/310 014
30/779-4676 Soványné Szemcsák Szilvia
Meinczinger Elvira
Radnóti Miklós Utcai Tagóvoda 7633 Pécs Radnóti M. u.4
72/255 815
30/779-4682 Lóki Zoltánné
Kókány Edit
Rácvárosi Tagóvoda 7634 Pécs Rácvárosi u. 56
72/ 255368
30/278-7842 Gyenis Gabriella
Kampf Mónika
Zipernowsky Károly Utcai Tagóvoda Zipernowsky Károly Utcai Tagóvoda
763 Pécs Zipernowsky K. u. 3.
72/255 562
20/317-6417 Imre Ágnes
Ottófiné Tarró Zsuzsanna

Az intézmény óvodapszichológusa: Kontrohr-Bősze Noémi. Fogadó órája előzetes egyeztetés alapján: általában szerdán 15-17 óráig, a Hajnóczy József Utcai Tagóvodában (7633 Pécs Hajnóczy J. u. 7.) Nevelési, magatartás problémákkal stb. fordulhatnak hozzá a szülők.

Intézményünkben a nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.
Június 1 és augusztus 31 között nyári életrend szerint működik az óvoda, az iskolai év végétől összevont csoportokkal. Ebben az időszakban a dolgozó szülők gyermekeit tudjuk fogadni.
A nyári zárva tartás időtartama általában 4 hét, melynek időpontjáról minden évben a fenntartó jóváhagyása után február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket. Szükség szerint – indokolt esetben – a nyitva tartó tagóvodákban biztosítjuk a gyermek elhelyezését. Ezt zárás előtt legalább 30 nappal jelezzék a tagóvoda-vezetőnél, hogy időben gondoskodni tudjunk gyermek elhelyezéséről.

Az óvoda 5 napos munkarenddel üzemel.
Nyitva tartás: 6 - 17 –ig egyes tagóvodákban 6.30.-tól 17-ig. A nyitva tartási időt a lehetőség szerint, a szülők munkaidejéhez igazítjuk, minden nevelési év elején felmérjük, és szükség esetén engedélyt kérünk a fenntartótól a módosításra. A teljes nyitvatartási idő alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Egyes tagóvodákba gyermekek biztonsága érdekében kóddal lehet bejutni, illetve csengetéssel jelezzék belépési szándékukat.

Napirend:
6-7 óráig Játék összevont csoportban
7- 10.30 Játék, közben: kötött és kötetlen foglalkozások, (5-35 perces növekvő időtartamban)
8-9 között Tízórai
10.30.-12 Levegőzés, játék az udvaron, szervezett napi mozgás, egyéb programok
12 – 13 Ebéd
13 – 14.45 Pihenés
15- 15.30. Uzsonna
15.30 – 16.30 Játék
16.30-17 Játék összevont csoportban

A gyermeki szükségletei figyelembevételével összeállított óvodai napirend betarthatósága miatt célszerű, hogy a nagycsoportosok 8.30-ig, a kis és középsős korúak 9 óráig beérkezzenek az óvodába. A gyermek számára megterhelő, ha 9-10 óránál hosszabb ideig van az óvodában, kérjük, ezt csak nagyon indokolt esetben vegyék igénybe.

Nevelés nélküli munkanapok (évente max. 5 nap) esetén 7 nappal előbb írásban tájékoztatjuk a szülőket az időpontról. Igény esetén a gyermekek felügyeletét biztosítjuk.
Ünnepeink: Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Gyermeknap, Anyák napja, Évzáró. Ezeken az eseményeken szívesen fogadjuk a szülők részvételét.
Hagyományaink: születésnapok megünneplése, adventi készülődés, kirándulások szülőkkel, iskolalátogatás.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti szeptember 1.-től legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Felvehető a gyermek, amennyiben férőhely megengedi betöltött 2 és fél éves kor után. Az új gyermekek fogadása a nevelési évben folyamatosan történik. Óvodába járást csak szobatiszta gyermek kezdheti meg.
A szülőnek lehetősége van a kötelező óvodába járás alól felmentést kérni a települési önkormányzat jegyzőjétől, írásban. A felmentés max. 5 éves korig adható. A felmentett gyermek a nevelési év során bármikor visszatérhet az óvodai nevelésbe.

A gyermek abban a nevelési évben, amelynek augusztus 31. napjáig 6. életévét betölti, illetve legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Amennyiben a szakértői bizottság javasolja, további egy évig részesülhet óvodai ellátásban és ezt követően válik tankötelessé.

Egészségügyi felügyeletet és ellátást az óvoda orvosa végzi. Neve az intézmény faliújságján megtalálható. Időszakos vizsgálatok: szemészet, fogorvos, hallásvizsgálat logopédiai ellátás.

Az óvoda életrendje

A nevelőmunka hatékony megvalósítása érdekében kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket olyan időpontban hozzák óvodába, hogy a nevelőmunkát ne zavarják. A gyermekek hazavitele a délután folyamán bármikor lehetséges.
Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Lázas, beteg gyermeket, valamint gyógyszert behozni nem lehet a gyermek biztonságos gyógyulása, valamint többi gyermek egészségének megőrzése érdekében. Ilyen esetben az óvodapedagógus megtagadhatja a gyermek orvosi igazolás nélküli átvételét. Betegség esetén, a hiányzás után orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ által előírt szabály.
Gyermeke érdekében, annak esetleges egészségügyi problémáiról (allergia, gyógyszerérzékenység) tájékoztassa az óvodapedagógust.
Baleset, vagy napközben megbetegedő gyermek esetén a gyermek haladéktalan ellátása mellett (ha szükséges orvos, vagy mentő), az óvodapedagógus megszervezi a csoport felügyeletét és értesíti a szülőket.
Az intézmény területén tartózkodó, dolgozó felnőttek kötelesek ügyelni a gyermekek testi épségére. Az esetleges baleseti veszélyforrásokat a tagóvoda-vezetőjének jelentik.

Az óvodás gyermeket csak a szülője/gondviselője vagy az általa írásban megbízott nagykorú személy viheti el az óvodából. Az óvodapedagógusok a beíratást követően kérik, hogy a szülők írásban nyilatkozzanak arról, hogy ki/kik vehetik el a gyermeket az óvodából, illetve elkérik az elérhetőségeket is. Lakcím,- illetve telefonszám változásokat kérjük bejelenteni! Az adatokat az óvodapedagógusok az Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint kezelik.

Hiányzások igazolása

Hiányzást telefonon, vagy személyesen kérjük bejelenteni a hiányzás első napján legkésőbb 9 óráig.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
• a gyermek, a szülő írásbeli kérelmére, a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra. Engedélyezettnek tekintjük, ha a szülő előre felírja a hiányzás dátumát a csoportos „hiányzások igazolása” táblázatba, és azt aláírja.
• a gyermek beteg volt, és azt orvosi igazolással igazolja, feltüntetve a hiányzás pontos napjait.
• a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott óvodába jönni.

Igazolatlan mulasztás esetén:

• 5 napnál többet mulaszt igazolatlanul az óvodavezetője értesíti a gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot
• 10 nap igazolatlan hiányzás esetén értesíteni kell az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt. (11 nap igazolatlan mulasztás esetén szabálysértési bírságot állapítanak meg)
• 20 nap igazolatlan hiányzás esetén értesíteni kell az illetékes gyámhatóságot. Ebben az esetben a gyámhatóság a nevelési ellátás szünetelését rendeli el, amíg a szülő a gyermek óvodába járását folyamatos jelleggel nem biztosítja.


Térítési díjak, kedvezmények, visszatérítések

A gyermekvédelmi törvény 151 § (5) bekezdése alapján ingyenes étkezésre jogosult az óvodás gyermek, ha
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos vagy
• olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek vagy
• olyan családban él, amelyben 3 vagy több gyermeket nevelnek, vagy
• olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér SZJA-val, eg. bizt. és nyugdíjjáradékkal csökkentett összegének a 130%-át vagy
• nevelésbe vették.
A jogosultsághoz szükséges a szülő írásbeli nyilatkozata.

A 2019. január 1-től megvalósuló gazdasági feladat átszervezése miatt januártól az ebédbefizetés módja a következők szerint változik:

2019. január 01. után nem lesz lehetőség az óvodában az étkezési térítési díj befizetésére, és az étkezés lemondására.

Az ebédbefizetést a PEK (korábban Elszámolóház) pénztárainál van lehetőség személyesen intézni, készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel. Emellett a számla kiegyenlítése megoldható átutalással és online bankkártyával. Ehhez nyilatkozat kitöltése szükséges.
Az online bankkártyával való fizetés a menza program szülői felületén lehetséges (https://pecskk.eny.hu)

Étkezési igény lemondása
Betegség, egyéb hiányzás esetén, a PEK elérhetőségein (telefonon, e-mail-ben) vagy a szülői felületen lehetséges naponta 09:00 óráig a következő napra vonatkozóan.

A hiányzást az óvodában is jelezni kell az óvónőnek az óvoda mobil telefonszámán vagy e-mail címén. Az óvodában jelzett hiányzás, nem vonja magával az étkezési igény lemondását.
Elérhetőségek és befizetőhelyek:
Cím Telefonszám
Pécsi Apáczai Csere J. Ált. Isk. Gimnázium Kollégium Alapfokú Művészeti Iskola
7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1. 30/845-6732
30/845-6713
Pollack M. Szakközépiskola Kollégiuma
7621 Pécs, Jókai u. 8. 30/850-6482
Pécsi Kodály Zoltán Kollégium
7624 Pécs, Kodály Z. utca 20/A. 30/845-6697
Pécsi Hajnóczy J. Kollégium
7633 Pécs, Türr István u 2. 30/850-6453

Központi e-mail cím: etkezesinfo@eh-pecs.hu

További információk: http://www.elszamolohazpecs.hu/kozetkeztetes

A gyermekek, szülők jogai és kötelességei

A gyermekek joga, hogy biztonságos és egészséges környezetben nevelkedjen. Életrendjét, napirendjét életkorának, fejlettségének megfelelően alakítjuk ki. Óvodában tartózkodásának ideje alatt óvodapedagógus felügyelete alatt áll. A testmozgás lehetőségét, az egyéni fejlesztést Pedagógiai Programunk is biztosítja.
Személyiségi jogainak tiszteletben tartása minden dolgozó kötelessége. Hátrányos megkülönböztetés nem érheti. Testi fenyítésben, zaklatásban, megalázó büntetésben nem részesülhet.
Vallási, világnézeti, kisebbségi hovatartozását tiszteletben kell tartani.


A szülő joga:
Joga, hogy megismerje Pedagógiai Programunkat, Házirendünket, tájékoztatást kapjon tartalmukról. Pedagógiai Programot a tagóvoda-vezetőtől, vagy a csoportos óvodapedagógustól elkérhető, ill. mindenki számára hozzáférhető az óvoda honlapján. A Pedagógiai Program nem vihető ki. Házirendünket minden szülő az óvodai beiratkozás alkalmával megkapja.
Gyermeke fejlődéséről érdemi tájékoztatásban részesül a fogadórák keretében.
Kérjük a kedves szülőket, hogy a gyermekkel kapcsolatos beszélgetésekkel hosszabb időre ne vonják el a csoporttól az óvodapedagógust, mert zavarhatja a nevelés folyamatát, esetleg balesetet idézhet elő. Ezekre jó alkalom a fogadóóra, amit a szülő igény esetén a tervezettől függetlenül is kérhet.
Szülői értekezletek időpontjáról a faliújságon, és a honlapon történik tájékoztatás. A szülők nagyobb csoportját érdeklő kérdésekben a szülői szervezet is kezdeményezheti értekezlet összehívását. Fogadóórát, esetenkénti megbeszéléseket az érintett szülőkkel és a csoportos óvodapedagógusokkal előre egyeztetett időpontban tartunk.
A szülő, hozzátartozó megtekintheti az óvoda mindennapi életét, részt vehet a foglalkozásokon előzetes bejelentés alapján bármikor.

A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa gyermeke rendszeres óvodába járását.
Gyermekének fejlődése érdekében rendszeres kapcsolatot tartson az óvodapedagógusokkal.
Tiszteletben tartsa az óvoda alkalmazottainak emberi méltóságát.
A Szülői Szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, tapasztalatairól tájékoztatja a nevelőtestületet, a tagóvoda-vezetőt.
A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésről tájékoztatást kérhet a tagóvoda -vezetőjétől. Ilyen kérdés tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.
A gyermekek nagyobb csoportjának a gyermeklétszám 80%-a tekintendő.
A szülői szervezet véleményét ki kell kérni a Házirend az SZMSZ és az Adatkezelési szabályzat elkészítésekor.
A gyermekek csoportba történő beosztásáról tagintézmény-vezető dönt az óvodapedagógusok és a szülők véleménye alapján.

Panaszkezelés

Az óvodában felmerülő gyermekek közötti konfliktusok kezelésére kizárólag az óvodapedagógusok jogosultak! Probléma esetén a szülő nem intézkedhet a többi gyermekkel szemben. Panaszával elsősorban a gyermeke óvodapedagógusát keresse meg, aki fogadó óra keretében megvizsgálja a panasz jogosságát, tisztázza az ügyet, javaslatot tesz a probléma megoldására.

Amennyiben a probléma nem tartozik az óvodapedagógus kompetenciájába, vagy nem sikerült azt megoldani, akkor forduljon az óvodavezetőhöz. Fogadó óra keretében a felek közösen egyeztetik, elemzik a problémát. A vezető az érintettek bevonásával kivizsgálja az ügyet, szükség esetén külső szereplőt is bevon a probléma megoldása érdekében pl. óvodapszichológus, az óvoda gyógypedagógusa. Jogos panasz esetén intézkedést hoz a probléma minél rövidebb időn belüli orvosolására.

Amennyiben az első két szinten nem sikerült a panaszt rendezni, akkor a fenntartónak lehet jelezni a problémát.

Az óvodapedagógus kötelessége

Alapvető kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről.
A gyermekek fejlődéséről rendszeresen tájékoztatja a szülőket, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad.
A gyermek személyiségének fejlesztése, képességeinek kibontakoztatása érdekében együttműködik a szülőkkel.
A foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy a szülő igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel és a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak.
A hit és vallásoktatást a szülők igényei szerint kell megszervezni.

A gyermekek jutalmazásának elvei és formái, fegyelmező intézkedések elvei és formái

A jutalmazás és a fegyelmezés célja a gyermek viselkedésének alakítása, személyiségének formálása. Szeretetkapcsolatra, bizalomra kell, hogy épüljön.
A büntetés valamilyen elitélendő cselekedet helytelenítésének a kifejezése, mindig a viselkedést minősítjük sosem a gyermeket. A fizikai büntetés óvodában nem alkalmazható.
Alapelvei:
Arányosság elve: cselekvés mértékével arányos
Értelmezés elve: kialakul a tett és következmény közötti összefüggés
Időzítés elve: közvetlenül a tett után
Következetesség elve
Konkrétság elve
Fokozatosság elve: figyelmeztetéstől a büntetésig, a jutalom megvonása is lehet büntetés
A büntetésnek nem lehet célja a megszégyenítés.

Jutalmazás formái:
Metakommunikációs eszközök Pl.: mosoly, simogatás, ölelés
Szóbeli elismerés, pozitív kiemelés, bíztatás, dicséret
Megbízások adása-kedvelt tevékenység biztosítása, tevékenységbe bevonás
Tárgyjutalom kizárólag rendezvények, versenyek alkalmával
Fegyelmezés formái:
Metakommunikációs eszközök Pl.: rosszalló tekintet, szigorú nézés
Jutalom, ill. figyelem megvonás
Figyelmeztetés
Szóbeli elmarasztalás
Büntetés pl. időleges kiemelés az adott tevékenységből, ill. játékeszköz elvétele

Biztonsági szabályok

Gyerekekre vonatkozóan:
- A gyerekek az óvoda helyiségeit és ezek berendezési tárgyait csak felnőtt felügyelet mellett használhatják.
- A különböző balesetveszélyes eszközöket a gyermek fejlettségének megfelelően és rendeltetésszerűen használhatja. Ezt a szabályt szülő jelenléte sem oldja fel az óvodaterületén.
- Nem veszélyeztetheti saját és társai testi épségét, egészségét. Ennek érdekében fontos, hogy megismerje és alkalmazza azokat az ismereteket, és szabályokat, melyek egészségét és biztonságát védik.
- A tornatermet csak tornacipőben használhatják.

Szülőkre vonatkozóan:
- Az óvoda dolgozói csak azokért a gyerekekért vállalnak felelősséget, akiket az óvónő vagy dajka személyesen átvett vagy átadott a szülőnek vagy az általa megjelölt személynek. Ettől csak a szülő írásbeli kérelmére, és felelősségére tekintünk el (pl. 14 évnél idősebb testvér). Ha a gyermekért nem jönnek az óvoda zárásáig, akkor megpróbálunk a szülők által megjelölt személyek közül valakit elérni, ezért nagyon fontos az adatváltozás bejelentése.
- A gyermeket mindkét szülőjének ki kell adni. Az elvált, külön élő szülők gyermekének láthatását bírósági ítélet határozza meg. A gyermek bármelyik szülő általi elvitelét csak jogerős bírósági határozat vagy gyámhatósági határozat tilthatja meg.
- Érkezéskor és távozáskor törekedjenek a rövid információcserére, ne vonják el az óvodapedagógusok figyelmét a gyermekek felügyeletéről. Miután a szülő a gyermekét a pedagógustól átvette a továbbiakban ő felel testi épségéért. A gyermek átvételét követően rövid időn belül hagyják el az óvoda területét, ne használják játszótérnek. Távozáskor minden esetben köszönjenek el.
- A kisebb testvéreket ne hagyják őrizetlenül. A babakocsikat ott helyezzék el, ahol nem akadályozzák a közlekedést, hintázást.
- Az utcai bejárati kaput csukják be maguk után. Kérjük a kerti bejárat reteszét minden esetben használják és ne engedjék azt a gyermeknek (felemelve őt) nyitni, zárni. Ügyeljenek arra, hogy a nem önökhöz tartozó gyermek ne menjen ki az épületből.
- Az óvoda berendezési tárgyait funkciójuknak megfelelően használják.
- Az óvodában hagyott, illetve hozott tárgyakért (arany, ezüst tárgyak, játék stb.), valamint az ékszerek által okozott balesetekért nem vállaljuk a felelősséget! Nagyértékű játékot, ékszert, balesetet okozó tárgyat kérjük ne engedjenek gyermekeiknek az óvodába elhozni. Kivételt képeznek a kisebb, beszoktatást segítő személyes tárgyak. Felelősséget ezekért azonban nem tudunk vállalni (csere, elvesztés, megrongálódás).
Az óvodapedagógus megtilthatja, korlátozhatja azoknak a tárgyaknak a bevitelét a csoportba, amit veszélyesnek ítél meg, vagy amiért nem vállalja a felelősséget.
A közétkeztetéssel kapcsolatos szabályok szerint az óvodába ételt behozni nem szabad.
A gyermekek egészségének védelmében édességeket nem adunk a gyermekeknek.

Az óvoda dolgozóira vonatkozóan:
- Folyamatosan biztosítani kell a felnőtt jelenlétét.
- Óvodán kívüli program esetén gondoskodni kell megfelelő számú felnőtt kísérőről. 10 gyermek/felnőtt.
- A balesetveszélyes tevékenységek esetén egyszerre kevesebb gyerekkel, fokozott figyelemmel foglalkozzunk. (vágás, tornaszerek használata).
- Az udvaron minden óvónőnek a kijelölt helyén kell lennie és ott megfelelő felügyeletet ellátnia.
- A gyermekkel - életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően - ismertetni kell minden tevékenységükkel kapcsolatos veszélyforrást, annak elkerülési lehetőségeit.

Külső szolgáltatókra vonatkozó szabályok:
• A foglalkozások elején átveszi a gyermekeket az óvodapedagógusoktól
• A foglalkozások során felel a gyermekek testi épségéért.
• A termet, és az eszközöket rendeltetésszerűen, kizárólag a foglalkozásához, használja.
• Köteles a termet ugyanolyan állapotban átadni, ahogy átvette.
• A gyermekek tevékenységét folyamatosan felügyeli.
• A foglalkozások végén a gyermekeket átadja a szülőknek, akiért még nem jöttek, az ügyeletes óvodapedagógusnak. Amennyiben a foglalkozás az óvodazárását követően fejeződik be, köteles megvárni a szülőt, minden gyermek esetében. Az óvoda épületét csak akkor hagyhatja el, ha a rábízott gyermekek elhelyezéséről, felügyeletéről gondoskodott.

Egyéb rendelkezések

A gyermek óvodai ruházata olyan legyen, hogy abban kényelmesen, balesetmentesen tudjon tevékenykedni (csúszós talpú cipő, papucs, zsinóros ruha balesetveszélyes). A gyermek ruházatát, ágyneműjét, tisztálkodáshoz használt eszközeit kérjük jellel ellátni. Váltóruhát (fehérneműt, zoknit) kérünk a gyermek zsákjában elhelyezni.
Az ágynemű, törülköző cseréjének időpontjáról a csoportos faliújságok tájékoztatnak, kérjük ezek betartását.
Testnevelés foglalkozáshoz tornafelszerelés szükséges.
A csoport szobákba utcai cipővel bemenni – szülői értekezlet kivételével – nem szabad.
Idegenek az óvoda épületében csak a tagóvoda-vezető engedélyével tartózkodhatnak.
Az intézmény teljes területén tilos a dohányzás és a szeszes ital fogyasztása.

A Házirendben foglaltak megtartása mindenkire nézve kötelező.
A Házirendben foglaltak visszavonásig érvényesek.

HÁZIREND

Nyugati Városrészi Óvoda
7623 Pécs, Mezőszél u. 2.Intézmény OM azonosítója:
026993 Késztetette:

…………..
(tagintézmény-vezető aláírása)
Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:
II/227/2018. határozatszámon elfogadta:

……………………..
nevelőtestület nevében (névaláírás)

……………………..
nevelőtestület nevében (névaláírás) Véleménynyilvánítók:


……………………..
óvodai szülői szervezet nevében (névaláírás)
II/227/2018. határozatszámon jóváhagyta

………………………….
Intézményvezető

Ph.

Hatályos: a kihirdetés napjától 2019. január 1.
A Nyugati Városrészi Óvoda összes intézményére

A dokumentum jellege: nyilvános
Megtalálható: www.nyugatiovoda.hu
Iktatószám:
II/227 -2018