Magyar L. Utcai Tagóvoda
 

 

 

 

 NYUGATI   VÁROSRÉSZI  ÓVODA  

MAGYAR   LAJOS   UTCAI TAGÓVODÁJA

 

Házirend

 

Intézményünk Házirendje a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírásainak figyelembe vételével készült.

Házirendünk hatálya kiterjed az óvodába járó gyermekekre, szüleikre és az intézmény dolgozóira. Az intézménybe való belépéstől annak elhagyásáig szabályozza az óvoda életét.

Tartalmazza az óvoda életrendjével, a gyermeki és a szülői jogok és kötelességek érvényesítésével kapcsolatos szabályokat.

 

Az óvoda neve: Nyugati Városrészi Óvoda Magyar Lajos Utcai Tagóvodája

   7633 Pécs, Magyar Lajos utca 2.

   Tel.: 20/ 312-15-06, 72/251-398

   E-mail: magyarovi@nyugatiovoda.hu

Tagóvodavezető: Győrkyné Debertin Gabriella

Gyermekvédelmi felelős: Szőlősi Aida (Piros csoport)

Gazdasági ügyintéző: Dénes Józsefné (ebédbefizetéssel kapcsolatos ügyek)

 

Az intézmény nyitva tartása, szünetek, ünnepélyek

 

 • Intézményünkben a nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Június 1 és augusztus 31 között nyári életrend szerint működik az óvoda, az iskolai év végétől összevont csoportokkal. Ebben az időszakban a dolgozó szülők gyermekeit tudjuk fogadni.
 • A nyári zárva tartás időtartama 4 hét, melynek időpontjáról minden évben a fenntartó jóváhagyása után február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket. Szükség szerint – indokolt esetben – a nyitvatartó intézményegységekben biztosítjuk a gyermek elhelyezését. Ezt zárás előtt legalább 30 nappal jelezzék a tagóvoda-vezetőnél, hogy időben gondoskodni tudjunk gyermek elhelyezéséről.
 • A nevelési év rendje az óvoda éves munkatervében kerül meghatározásra, melyhez ki kell kérnünk a szülői szervezet véleményét.

 

Az óvoda 5 napos munkarenddel üzemel. Nyitva tartás: 6 - 17 óráig. 6 - 7 óráig, illetve 16.30-17 óráig összevont csoportokban várjuk a gyermekeket. A teljes nyitvatartási idő alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.

 

Nevelés nélküli munkanapok (évente max. 5 nap) esetén 7 nappal előbb írásban tájékoztatjuk a szülőket az időpontról. Igény esetén a gyermekek felügyeletét más óvodában biztosítjuk.

 

Ünnepeink: Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Gyermeknap, Anyák napja, Évzáró.

Hagyományaink: születésnapok megünneplése, adventi készülődés, kirándulások szülőkkel, iskolalátogatás, őszi családi nap, Márton nap

 

 

Az óvodai felvétel és az iskolába lépés feltételei

 

A gyermek az óvodai ellátást harmadik életévének betöltése után veheti igénybe, illetve ha a férőhely megengedi, betöltött 2 és fél éves kor után. Az új gyermekek fogadása a nevelési évben folyamatosan történik. Óvodába járást csak szobatiszta gyermek kezdheti meg.

A gyermek abban a nevelési évben, melyben augusztus 31.-ig a 3. életévét betölti a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

A szülő kérelmére, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a lakóhely szerinti illetékes jegyző a gyermek 5. életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. Amennyiben a gyermek nem vesz részt az óvodai nevelésben, és a fenntartó felmentési engedélyével sem rendelkezik, akkor a 2012 évi II.törvény előírásai szerint szabálysértési bírság szabható ki a szülőre. Ezen kívül 2016. január 1.-től a családi pótlék megvonása is jogkövetkezmény lehet. Amennyiben külföldre költözik a család, a szülőnek írásban értesíteni kell a lakóhely szerint illetékes jegyzőt, hogy a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti.

 

Az iskolába lépésnek két feltétele van:

1.  Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérése.

2.  Meghatározott életkor elérése

     Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte abban az évben mehet iskolába, amelyikben augusztus 31.-ig betölti a 6. életévét. Ha a gyermek nem érte el a megfelelő fejlettséget és ennek megítélésében a szülő és az óvodapedagógus között egyetértés van, akkor még egy évig óvodában maradhat. Ha a szülő véleménye eltér az óvodáétól, akkor ki kell kérni a Járási szakértői bizottság állásfoglalását.

 • A szülő kérelmére, a június 1 és december 31 között született 6 éves gyermek is megkezdheti iskolai tanulmányait, de ehhez a Járási szakértői bizottság szakvéleménye szükséges.
 • Az a gyermek, aki szeptember 1-ét követően tölti be a 7 életévét és még nem iskolaérett, még egy évig óvodában maradhat, de ehhez a Járási szakértői bizottság szakvéleménye szükséges.

 

Egészségügyi felügyeletet és ellátást az óvoda orvosa végzi. Időszakos vizsgálatok: szemészet, fogorvos, hallásvizsgálat, logopédiai ellátás.

 

Az óvoda életrendje

 

A gyermeki érdekek és szükségletek figyelembevételével összeállított óvodai napirend betarthatósága miatt célszerű, hogy a nagycsoportosok 8.30-ig, a kis és középsős korúak 9 óráig beérkezzenek az óvodába.

A gyermekeknek napi háromszori étkezés biztosított:

 • tízórai 8-9 óra között
 • ebéd 12-13 óráig
 • uzsonna 15-15.30 óra között

Délutáni pihenés 12.30-14.30 -15 óráig tart.

Nem étkező gyermekek a déli étkezésig tartózkodhatnak az óvodában.

 • A nevelőmunka hatékony megvalósítása érdekében kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket olyan időpontban hozzák óvodába, hogy a nevelőmunkát ne zavarják. A gyermekek hazavitele a délután folyamán bármikor lehetséges.
 • Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Lázas, beteg gyermeket, valamint gyógyszert behozni nem lehet a gyermek biztonságos gyógyulása, valamint többi gyermek egészségének megőrzése érdekében. Ilyen esetben az óvodapedagógus megtagadhatja a gyermek orvosi igazolás nélküli átvételét. Betegség esetén, a hiányzás után orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ által előírt szabály.
 • Gyermeke érdekében, annak esetleges egészségügyi problémáiról (allergia, gyógyszerérzékenység) tájékoztassa az óvodapedagógust.
 • Baleset, vagy napközben megbetegedő gyermek esetén a gyermek haladéktalan ellátása mellett (ha szükséges orvos, vagy mentő), az óvodapedagógus megszervezi a csoport felügyeletét és értesíti a szülőket.
 • Az intézmény területén tartózkodó, dolgozó felnőttek kötelesek ügyelni a gyermekek testi épségére. Az esetleges baleseti veszélyforrásokat az óvodavezetőjének jelentik.
 • Kérjük a kedves szülőket, hogy gyermekük óvodapedagógusait tájékoztassák arról, kik vihetik el a gyermeket az óvodából (írásbeli nyilatkozat).
 • Lakcím, illetve telefonszám változásokat kérjük bejelenteni! Az adatokat az óvodapedagógusok az Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint kezelik.

 

Hiányzások igazolása

 

 • Hiányzást telefonon, vagy személyesen lehet bejelenteni a hiányzás első napján legkésőbb 9 óráig a következő telefonszámon: 20/312 1506. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a szülő előre bejelentette, ha orvosi igazolást hoz (feltüntetve a hiányzás pontos napjait).
 • Ha a gyermek 10 napnál többet mulaszt igazolatlanul, az óvoda vezetője értesíti a gyámhatóságot és a szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt.
 • Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermek 10-nél több napot hiányzott igazolatlanul feltéve hogy, az óvoda a szülőt legalább két alkalommal figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.
 • Hiányzás esetén az étkezés biztosítása érdekében a visszaérkezést is jelezni kell.

 

Térítési díjak, kedvezmények, visszatérítések

 

·        A gyermek étkezését két módon lehet lemondani: telefonon vagy írásban a csoportoknál kifüggesztett lapon személyesen (aláírva).

·        A visszatérítés szempontjából a hiányzás bejelentésének időpontja lényeges, mert a hiányzás csak ennek függvényében tudjuk jóváírni a következő ebéd befizetésnél: a 9 óráig bejelentett hiányzást a következő napra, a később bejelentett hiányzást csak a 2. naptól lehet visszatéríteni. A tárgyhétre lemondott hiányzás péntekig szól, a következő hét hétfőjére nem vonatkozik, ha ezt nem jelezték.

·        Hiányzás esetén a gyermek első napi ebédje elvihető. Az ebédet csak éthordóban lehet elvinni.

·        A be nem jelentett hiányzás esetén a térítési díj visszafizetésére nincs lehetőség.

·        Előzetes felmérést készít az óvoda arra az időszakra, amikor várhatóan a gyerekek nagyobb számmal nem jönnek óvodába (pl. őszi-, téli-, tavaszi szünet, szombati munkanapok stb.), hogy a szolgáltatóknak a következő heti rendelést le tudjuk adni.

·        Az étkezési díjak befizetése havonta két alkalommal történik: egyik nap 7-12.30-ig, következő nap 12.30-16.30-ig (mindig a következő hónapra fizet a szülő). Pontos időpont a faliújságon, bejárati ajtón, interneten. Kérjük a kiegészítő támogatásban részesülő gyermekek szülei is jelentkezzenek a befizetési napokon a gazdasági irodában.

 

 

A gyermekek, szülők jogai és kötelességei

 

 • A gyermekek joga, hogy biztonságos és egészséges környezetben nevelkedjen. Életrendjét, napirendjét életkorának, fejlettségének megfelelően alakítjuk ki. Óvodában tartózkodásának ideje alatt óvodapedagógus felügyelete alatt áll.
 • A Pedagógiai Program keretein belül lehetőséget biztosítunk a gyermek képességeinek kibontakoztatására, érdeklődésének felkeltésére és kielégítésére, egyéni fejlesztésére, testmozgásra.
 • Személyiségi jogainak tiszteletben tartása minden dolgozó kötelessége. Hátrányos megkülönböztetés nem érheti. Testi fenyítésben, zaklatásban, megalázó büntetésben nem részesülhet.
 • Vallási, világnézeti, kisebbségi hovatartozását tiszteletben tartjuk.

 

A szülő joga, hogy

 • megismerje Pedagógiai Programunkat, Házirendünket, tájékoztatást kapjon tartalmukról. A Pedagógiai Program az óvodavezetőtől, vagy a csoportos óvodapedagógustól elkérhető, ill. mindenki számára hozzáférhető az óvoda honlapján. A Pedagógiai Program nem vihető ki. Házirendünket minden szülő az óvodai beiratkozás alkalmával megkapja.
 • gyermeke fejlődéséről érdemi tájékoztatásban részesüljön a fogadórák keretében. Kérjük a kedves szülőket, hogy a gyermekkel kapcsolatos beszélgetésekkel hosszabb időre ne vonják el a csoporttól az óvodapedagógust, mert zavarhatja a nevelés folyamatát, esetleg balesetet idézhet elő. Ezekre jó alkalom a fogadóóra, amit a szülő igény esetén a tervezettől függetlenül is kérhet.
 • Szülői értekezletek időpontjáról a faliújságon, és a honlapon történik tájékoztatás. A szülők nagyobb csoportját érintő kérdésekben a szülői szervezet is kezdeményezheti értekezlet összehívását. Fogadóórát, esetenkénti megbeszéléseket az érintett szülőkkel és a csoportos óvodapedagógusokkal előre egyeztetett időpontban tartunk.
 • A szülő megtekintheti az óvoda mindennapi életét, részt vehet a foglalkozásokon előzetes bejelentés alapján bármikor.

 

A szülő kötelessége hogy:

 • Gondoskodjon a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa gyermeke rendszeres óvodába járását.
 • Gyermekének fejlődése érdekében rendszeres kapcsolatot tartson az óvodapedagógusokkal. Tartsa tiszteletben az óvoda alkalmazottainak emberi méltóságát.
 • A Szülői Szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, tapasztalatairól tájékoztatja a nevelőtestületet, az óvoda-vezetőt.
 • A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésről tájékoztatást kérhet az óvodavezetőjétől. Ilyen kérdés tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. A gyermekek nagyobb csoportjának a gyermeklétszám 80%-a tekintendő.
 • A szülői szervezet véleményét ki kell kérni a Házirend az SZMSZ és az Adatkezelési szabályzat elkészítésekor. A gyermekek csoportba történő beosztásáról óvodavezető dönt az óvodapedagógusok és a szülők véleménye alapján.

 

Kapcsolat a szülőkkel

 

·        A szülők tájékoztatása és a hatékonyabb együttnevelés érdekében szeptemberben és januárban szülői értekezletet tartunk.

·        Fogadónapot novemberben és áprilisban, két megjelölt napon biztosítunk a szülők által választott időpontban, ezen kívül alkalmanként, időpont egyeztetéssel. Ebben az időben adunk lehetőséget arra, hogy a szülő, gyermeke fejlődéséről rendszeres és érdemi felvilágosítást kapjon. Kérjük, vegyék igénybe a fogadó órákat, kísérjék figyelemmel a gyermekük fejlődését, segítsék a fejlődés folyamatát, a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösség szabályainak betartását.

·        A gyermekről tájékoztatást csak az óvodapedagógus (gyermeke óvodapedagógusa) adhat, kérdéseiket, problémáikat is elsősorban velük egyeztessék.

·        Az óvodai és családi nevelés összehangolásának, a nevelés egységének érdekében Szülői Közösség működik, mely évente, illetve szükség esetén ülésezik. A csoportok javaslataikat, kéréseiket az általuk választott képviselőkön keresztül juttatják el az óvodavezetőhöz. A Szülői közösség tájékoztatást kérhet a vezetőtől a gyermekek 75 %-t érintő kérdésről, egyetértési joga van az intézményi adatkezelés rendjének meghatározásában, figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a fenntartót és a nevelőtestületet. Képviselője tanácskozási joggal vehet részt a nevelőtestületi értekezleten. Véleményezési joga van az alábbiakban: SZMSZ, Házirend, kialakításában, a gyermekcsoportok kialakításában, az óvodavezetői pályázatról.

 

Az óvodapedagógus kötelessége

 • Alapvető kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről.
 • A gyermekek fejlődéséről rendszeresen tájékoztatja a szülőket, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad.
 • A gyermek személyiségének fejlesztése, képességeinek kibontakoztatása érdekében együttműködik a szülőkkel.
 • A foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy a szülő igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel és a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak.
 • A hit és vallásoktatást a szülők igényei szerint kell megszervezni.

 

 

 

A gyermekek jutalmazásának elvei és formái, fegyelmező intézkedések elvei és formái

 

A jutalmazás és a fegyelmezés célja a gyermek viselkedésének alakítása, személyiségének formálása. Szeretetkapcsolatra, bizalomra kell, hogy épüljön. A büntetés valamilyen elitélendő cselekedet helytelenítésének a kifejezése, mindig a viselkedést minősítjük sosem a gyermeket. A fizikai büntetés óvodában nem alkalmazható!

Alapelvei:

Arányosság elve: cselekvés mértékével arányos

Értelmezés elve: kialakul a tett és következmény közötti összefüggés

Időzítés elve: közvetlenül a tett után

Következetesség elve

Konkrétság elve

Fokozatosság elve: figyelmeztetéstől a büntetésig, a jutalom megvonása is lehet büntetés

A büntetésnek nem lehet célja a megszégyenítés.

 

Jutalmazás formái intézményünkben:

·        A jutalmazás akkor igazán nevelési célzatú, ha céltudatosan használjuk, és ezt megerősítjük örömünkkel és elégedettségünkkel.

·        A metakommunikáció eszközeit alkalmazzuk – simogatás, ölbe vétel, elismerő tekintet, stb.

·        Dicséret: személyes jellegű szeretet kifejezésétől egészen a példaként való kiemelésig. A túlzott dicséretet kerüljük, mert hatását veszti, helytelen énképhez vezethet. A szóbeli elismerés lehet egyéni és a közösségnek szóló, de mindig konkrét.

·        Megbízatások adása, kedvelt tevékenység biztosítása, tevékenységbe bevonás

·        Tárggyal nem jutalmazunk, kivéve rendezvényeken, versenyjátékok alkalmával.

·        A büntetés elmaradása is lehet jutalom.

 

Fegyelmezés formái:

 • Pszichológiailag büntetésnek számít minden olyan tevékenység, amely egy adott cselekedet következményeként annak megismétlését akarja megakadályozni, a visszatartást tűzve ki célul. A büntetésnek nem lehet célja a megszégyenítés. Akkor pozitív hatású, ha megfelelő időben és módon, a tettel arányos mértékben alkalmazzuk. A túl kicsi, vagy túl nagy büntetés negatív hatást vált ki. Helytelen énképhez vezethet.

·        A szóbeli elmarasztalást, figyelmeztetést, a megbeszélést, a meggyőzést, a metakommunikációt (Pl.: rosszalló tekintet, szigorú nézés) használjuk, helytelenítő magatartást tanúsítunk.