Magyar L. Utcai Tagóvoda
 

Hirdetmény az általános iskolai felvételi eljárásról

Baranya  Megyei   Kormányhivatal

Pécsi    Járási   Hivatal

 

I. Az általános iskolai beiratkozás ideje

A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának időpontja:

2018. április  12. (csütörtök)    8.00 és 18.00 óra között,

2018. április  13.  (péntek)        8.00 és 18.00 óra között.

 

A szülő (gondviselő) az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a fenti időpontban köteles beiratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.          Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a lakcímkártyát), továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

 

II. Tanköteles kor

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti (legkésőbb az azt követő évben), tankötelessé válik. A 2018/2019-es tanévben a

2012. augusztus 31-én, vagy az előtt született – és tankötelezettségük teljesítését még

nem megkezdett – gyermekek válnak tankötelessé.

 

III. Az iskolai felvételről szóló döntés

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A felvételi körzetekről az általános iskolákban, illetve a https://dari.oktatas.hu/index.php?id=kirkorzet.pub. oldalon található részletes információ.

 A tanuló felvételéről (átvételéről) az iskola igazgatója tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről – a döntést megalapozó indokolással – az iskola igazgatója köteles írásban értesíteni a szülőt (gondviselőt). Az értesítésnek tartalmaznia

kell a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást.

 

IV. A felvételi, átvételi döntéssel szembeni jogorvoslat

Az iskola felvételi, átvételi döntése ellen a szülő (gondviselő) – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásáról számított 15 napon belül – a gyermek, tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat.

A jogorvoslati eljárásban az intézmény fenntartójának vezetője, az állami fenntartású iskolák esetében az illetékes tankerület igazgatója jár el és másodfokú döntést hoz. A jogorvoslati eljárásban hozott döntés a közléssel válik véglegessé.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követően 5 napon belül köteles beiratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

 

                                Dr.  Kollár  Ferenc

                                járási   hivatalvezető

                                Pécsi   Járási   Hivatal