Magyar L. Utcai Tagóvoda
 

ÓVODAI BEIRATÁS

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban

 

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érdekelt szülőket, hogy a 2018/2019. nevelési évre az óvodai beíratás 2018. április 26-án és 27-én lesz, naponta 7-17 óráig.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A jogszabályi előíráshoz igazodóan óvodába be kell íratni azon gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltik, vagy annál idősebbek. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

 

A beiratkozáshoz szükség van a gyermek, valamint a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványára. (lakcímkártyára)

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülők dolgoznak, azonban a gyermek csak egy óvodába iratható be. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele az önkormányzat által fenntartott óvodákban biztosított.

Az óvodai körzetjegyzék megtalálható a város honlapján, valamint minden óvodában és bölcsődében. (http://gov.pecs.hu)

 

Az óvodai nevelési év 2018. szeptember 1-jén kezdődik, és 2019. augusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti a körzetében lakó két és féléves gyermekeket is, ha a hároméves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van szabad férőhelye.

 

A gyermeket a szülő kérésére, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a lakóhely szerint illetékes jegyző - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig - felmentheti a kötelező óvodába járás alól.

A kötelező óvodába járás alóli felmentés kérelme – a védőnői javaslattal - 2018. április 26-ig Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez nyújtható be, melynek másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez is el kell juttatni. A felmentési kérelem benyújtása esetén a gyermek óvodai beíratása nem szükséges. 

 

A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 2018. május 15-ig köteles arról írásban értesíteni Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjét. (Pécs, 7621 Széchenyi tér 1.)

 

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről 2018. május 4-ig értesíti a szülőket. A szülő a beiratkozáskor kérheti - az elérhetőségének megadásával –, hogy gyermeke felvételéről elektronikus úton értesítse az óvodavezető.

A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvodavezetőnél nyújtható be.

 

A felújítás alatt lévő Kertvárosi Óvodába (Testvérvárosok terén működő székhelyintézmény) valamint a Kertvárosi Óvoda Németh László Utcai Tagóvodájába a beíratás az Anikó u. 1. szám alatti épületben lesz, melynek bejárata a Varsány utca felőli oldalon található.

             

Értesítjük a szülőket arról, hogy az Önkormányzat 2018-ban az alábbi óvodákat felújítja:

 

-       Keleti Városrészi Óvoda Hirdi Tagóvodája, az óvoda a Bencze József u. 2. szám alatti épületben működik 2018. július 1-jétől,

-       Városközponti Óvoda (Budai Nagy A. u. 5.), az óvoda a Mecsekaljai Általános Iskolában (Bánki Donát u. 2.) valamint a Nagy Lajos király u. 4. szám alatti épületben működik 2018. július 1-jétől.

 

 

           Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                                Humán Főosztály