Rácvárosi Tagóvoda
 

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érdekelt szülőket, hogy a 2017/2018. nevelési évre az óvodai beíratás

2017. április 26-án és 27-én lesz, naponta 7-17 óráig.

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

A jogszabályi előíráshoz igazodóan óvodába be kell íratni azon gyermekeket, akik 2017. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltik, vagy annál idősebbek. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

A beiratkozáshoz szükség van: 

- a gyermek, valamint a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványára (lakcímkártyára),

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatára, 

- a gyermek TAJ kártyájára.

 A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülők dolgoznak, azonban a gyermek csak egy óvodába iratható be. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele az önkormányzat által fenntartott óvodákban biztosított.

Az óvodai körzetjegyzék megtalálható a város honlapján, valamint minden óvodában és bölcsődében. (http://gov.pecs.hu)

 Az óvodai nevelési év 2017. szeptember 1-jén kezdődik, és 2018. augusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti a körzetében lakó két és féléves gyermekeket is, ha a hároméves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van szabad férőhelye.

 A gyermek bölcsődében maradhat annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a negyedik életévét betölti, amennyiben a bölcsőde orvosa nem javasolja az óvodai elhelyezést. A bölcsődében maradó harmadik évüket betöltő gyermekek óvodai beíratása nem szükséges.

 A gyermeket a szülő kérésére, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a lakóhely szerint illetékes jegyző - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig - felmentheti a kötelező óvodába járás alól.

A kötelező óvodába járás alóli felmentés kérelme – a védőnői javaslattal - 2017. április 26-ig Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez nyújtható be, melynek másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez is el kell juttatni. A felmentési kérelem benyújtása esetén a gyermek óvodai beíratása nem szükséges.  

A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 2017. május 15-ig köteles arról írásban értesíteni Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjét. (Pécs, 7621 Széchenyi tér 1.)

 Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről 2017. május 5-ig értesíti a szülőket. A szülő a beiratkozáskor kérheti - az elérhetőségének megadásával –, hogy gyermeke felvételéről elektronikus úton értesítse az óvodavezető.

A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvodavezetőnél nyújtható be.

A felújítás alatt lévő óvodákban az óvodai beíratásra az alábbi helyszíneken kerül sor:

Keleti Városrészi Óvoda Vasasi Tagóvodája - Bencze József u. 2.

Kertvárosi Óvoda (Testvérvárosok terén működő székhelyintézmény) – Anikó u. 1. -     bejárat a Varsány utca felől

Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvodája - Anikó u. 1. – bejárat a Varsány utca felől

Nyugati Városrészi Óvoda Hajnóczy Utcai Tagóvodája – Mecsekaljai Általános Iskola (Bánki Donát u. 2.)

Városközponti Óvoda Bornemissza Utcai Tagóvodája - Nagy Lajos király u. 4.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában Petren Ferencné osztályvezető foglalkozik az óvodai beíratással kapcsolatban felmerülő kérdésekkel. Tel: 533-949. 

                                                        Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                                                      Humán Főosztály

 

                                                                            Kulturális, Köznevelési és Sport Osztály