Zipernowsky K. Utcai Tagóvoda
 Egész évben várjuk a gyermekeket és Szüleiket!

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érdekelt szülőket, hogy a 2019/2020. nevelési évre az óvodai beíratás

2019. április 25-én és 26-án lesz, naponta 7-16 óráig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

A jogszabályi előíráshoz igazodóan óvodába be kell íratni azon gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltik, vagy annál idősebbek. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

 A beiratkozáshoz szükség van:  

- a gyermek, valamint a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványára (lakcímkártyára)

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatára

- A gyermek TAJ kártyájára.

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülők dolgoznak, azonban a gyermek csak egy óvodába iratható be. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele az önkormányzat által fenntartott óvodákban biztosított.

Az óvodai körzetjegyzék megtalálható a város honlapján, valamint minden óvodában és bölcsődében. (http://gov.pecs.hu)

Az óvodai nevelési év 2019. szeptember 1-jén kezdődik, és 2020. augusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti a körzetében lakó két és féléves gyermekeket is, ha a hároméves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van szabad férőhelye.

A gyermeket a szülő kérésére, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a lakóhely szerint illetékes jegyző - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig - felmentheti a kötelező óvodába járás alól.

A kötelező óvodába járás alóli felmentés kérelme – a védőnői javaslattal - 2019. április 25-ig Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez nyújtható be, melynek másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez is el kell juttatni. A felmentési kérelem benyújtása esetén a gyermek óvodai beíratása nem szükséges.  

A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 2019. május 15-ig köteles arról írásban értesíteni Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjét. (Pécs, 7621 Széchenyi tér 1.)

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről 2019. május 4-ig értesíti a szülőket. A szülő a beiratkozáskor kérheti - az elérhetőségének megadásával –, hogy gyermeke felvételéről elektronikus úton értesítse az óvodavezető.

A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvodavezetőnél nyújtható be.


  Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala