Ajtósi D. Utcai Tagóvoda
 

 

ÓVODAI BEIRATÁS

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban

 

 

 

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érdekelt szülőket, hogy a 2019/2020. nevelési évre az óvodai beíratás 2019. április 25-én és 26-án lesz, naponta 7-17 óráig.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A jogszabályi előíráshoz igazodóan óvodába be kell íratni azon gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltik, vagy annál idősebbek. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

 

A beiratkozáshoz szükség van a gyermek, valamint a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványára (lakcímkártya).

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülők dolgoznak, azonban a gyermek csak egy óvodába iratható be. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele az önkormányzat által fenntartott óvodákban biztosított.

Az óvodai körzetjegyzék megtalálható a város honlapján, valamint minden óvodában és bölcsődében. (http://gov.pecs.hu)

 

Az óvodai nevelési év 2019. szeptember 1-jén kezdődik, és 2020. augusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti a körzetében lakó két és féléves gyermekeket is, ha a hároméves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van szabad férőhelye.

 

A gyermeket a szülő kérésére, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a lakóhely szerint illetékes jegyző - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig - felmentheti a kötelező óvodába járás alól.

A kötelező óvodába járás alóli felmentés kérelme – a védőnői javaslattal - 2019. április 25-ig Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez nyújtható be, melynek másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez is el kell juttatni. A felmentési kérelem benyújtása esetén a gyermek óvodai beíratása nem szükséges.  

 

A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 2019. május 15-ig köteles arról írásban értesíteni Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjét. (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)

 

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről 2019. május 3-ig értesíti a szülőket. A szülő a beiratkozáskor kérheti - az elérhetőségének megadásával –, hogy gyermeke felvételéről elektronikus úton értesítse az óvodavezető.

A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvodavezetőnél nyújtható be.

 

A felújítás alatt lévő Kertvárosi Óvoda Németh László Utcai Tagóvodájába a beíratás a Pécs, Apáczai Csere János körtér 1/2. szám alatti épületben lesz. Az óvoda a 2019/2020-as nevelési évet már várhatóan a Pécs, Németh László u. 6/A. szám alatti, felújított épületben kezdi.

 

A szintén felújítás alatt levő Városközponti Óvodába a beíratás a Nagy Lajos király útja 4. szám alatti épületben lesz. Az óvoda a 2019/2020 nevelési évet már várhatóan a Pécs, Budai Nagy Antal utca 5. szám alatti felújított épületben kezdi.

             

Értesítjük a szülőket arról, hogy az Önkormányzat 2019-ben felújítja a Keleti Városrészi Óvoda Hirdi Tagóvodáját. A felújítás ideje alatt az óvoda a Bencze József utca 2. szám alatti épületben működik, ahol a 2019/2020 nevelési évre történő beiratkozásra is sor kerül.

 

 

 

                                                      Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                                                                              Humán Főosztály

                                                                           

 

 

 

 

 

NYÍLT NAPOK AZ AJTÓSIBAN!

SZÜLŐK KLUBJA

2019. MÁRCIUS 18.- án 16:30 - tól

Minden leendő ovisunk szüleit szeretettel várunk egy teadélutánra, ahol közvetlenül beszélgethetnek az óvónőkkel, megismerkedhetnek az óvoda csoportjaival és nevelési irányelveinkkel.

 

JÁTSZÓDÉLELŐTT

2019. MÁRCIUS 20-21-én 9:00 - 11:30 - ig

Ahol a gyerekeket is várjuk szüleikkel egy kis együtt játszásra , mókázásra.