Hajnóczy J. Utcai Tagóvoda
 

Hajnóczy József Utcai Tagóvoda 7633 Pécs, Hajnóczy u. 7.
Telefon/Fax: 72 252-805, Email: hajnovi@nyugatiovoda.hu

 

Házirend

 

Intézményünk Házirendje a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet előírásainak figyelembe vételével készült.
Házirendünk hatálya kiterjed az óvodába járó gyermekekre, szüleikre és az intézmény dolgozóira. Az intézménybe való belépéstől annak elhagyásáig szabályozza az óvoda életét.
Tartalmazza az óvoda életrendjével, a gyermeki és a szülői jogok és kötelességek érvényesítésével kapcsolatos szabályokat.

Általános információk
Nyugati Városrészi Óvoda
7632 Pécs, Mezőszél utca 2
Tel.: 72/534-461
E-mail: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu
Óvodavezető: Dr. Battyáni Istvánné

Tagintézmény:          Hajnóczy József Utcai Tagóvoda
7633 Pécs, Hajnóczy József u.7.
Tagóvoda-vezető:     Staubachné Orbán Andrea

Gyermekvédelmi felelős: Gyöngyi Sándorné (Pillangó csoport)

Intézményünkben a nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.
Június 1 és augusztus 31 között nyári életrend szerint működik az óvoda, az iskolai év végétől összevont csoportokkal. Ebben az időszakban a dolgozó szülők gyermekeit tudjuk fogadni (szabadságolások miatt).
A nyári zárás időtartama 4 hét, melynek időpontjáról minden évben a fenntartó jóváhagyása után február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket. Szükség szerint - indokolt esetben - a nyitvatartó tagintézményben biztosítjuk a gyermek elhelyezését. Ezt zárás előtt legalább 30 nappal jelezzék a tagóvoda-vezetőnél, hogy időben gondoskodni tudjunk gyermek elhelyezéséről.
A nevelési év rendje az óvoda éves munkatervében kerül meghatározásra, melyhez ki kell kérnünk a szülői szervezet véleményét.

Az óvoda 5 napos munkarenddel üzemel. Nyitva tartás: 6 - 17 óráig.
6 - 7 óráig, illetve 16.30-17 óráig összevont csoportokban várjuk a gyermekeket. A teljes nyitvatartási idő alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.
A gyermekek biztonsága érdekében kóddal, vagy csengetéssel lehet bejutni az intézménybe.

A gyermekeknek napi háromszori étkezés biztosított:
-tízórai 8-9 óra között
-ebéd 12-13 óráig
-uzsonna 15-15.30 óra között
Délutáni pihenés 13-14.30, 15 óráig.
Nem étkező gyermekek a déli étkezésig tartózkodhatnak az óvodában.

A gyermeki érdekek és szükségletek figyelembevételével összeállított óvodai napirend betarthatósága miatt célszerű, hogy a nagycsoportosok 8.30-ig, a kis és középsős korúak 9 óráig beérkezzenek az óvodába.

Nevelés nélküli munkanapok (évente max. 5 nap) esetén 7 nappal előbb írásban tájékoztatjuk a szülőket az időpontról. Igény esetén a gyermekek felügyeletét biztosítjuk.
Ünnepeink: Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Gyermeknap, Anyák napja, Nemzeti összetartozás napja, Évzáró. Ezeken az eseményeken szívesen fogadjuk a szülők részvételét.
Hagyományaink: születésnapok megünneplése, adventi készülődés, kirándulások szülőkkel, iskolalátogatás.

A gyermek az óvodai ellátást harmadik életévének betöltése után veheti igénybe, ha a gyermeklétszám megengedi lehetőség van két és fél éves kortól az óvodába lépésre. Az új gyermekek fogadása a nevelési évben folyamatosan történik. Óvodába járást csak szobatiszta gyermek kezdheti meg. A gyermek abban a nevelési évben, melyben ötödik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Utoljára addig a nevelési évig járhat óvodába, melyben a hetedik életévét betölti, a szülő írásos kérelme alapján, a Nevelési Tanácsadó, illetve a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslatára, a nevelőtestület egyetértésével.
Egészségügyi felügyeletet és ellátást az óvoda orvosa végzi. Neve az intézmény faliújságján megtalálható. Időszakos vizsgálatok: szemészet, fogorvos, hallásvizsgálat logopédiai ellátás.

Az óvoda életrendje

A nevelőmunka hatékony megvalósítása érdekében kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket olyan időpontban hozzák óvodába, hogy a nevelőmunkát ne zavarják. A gyermekek hazavitele a délután folyamán bármikor lehetséges.
Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Lázas, beteg gyermeket, valamint gyógyszert behozni nem lehet a gyermek biztonságos gyógyulása, valamint többi gyermek egészségének megőrzése érdekében. Ilyen esetben az óvodapedagógus megtagadhatja a gyermek orvosi igazolás nélküli átvételét. Betegség esetén, a hiányzás után orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ által előírt szabály.
Gyermeke érdekében, annak esetleges egészségügyi problémáiról (allergia, gyógyszerérzékenység ) tájékoztassa az óvodapedagógust.
Baleset, vagy napközben megbetegedő gyermek esetén a gyermek haladéktalan ellátása mellett (ha szükséges orvos, vagy mentő), az óvodapedagógus megszervezi a csoport felügyeletét és értesíti a szülőket.
Az intézmény területén tartózkodó, dolgozó felnőttek kötelesek ügyelni a gyermekek testi épségére. Az esetleges baleseti veszélyforrásokat a tagóvoda-vezetőjének jelentik.

Kérjük a kedves szülőket, hogy gyermekük óvodapedagógusait tájékoztassák arról, kik vihetik el a gyermeket az óvodából (írásbeli nyilatkozat).
Lakcím, illetve telefonszám változásokat kérjük bejelenteni! Az adatokat az óvodapedagógusok az Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint kezelik.

Hiányzások igazolása

Hiányzást telefonon, vagy személyesen kérjük bejelenteni a hiányzás első napján legkésőbb 9 óráig. Megszűnik az óvodai elhelyezés, 5 év alatti gyermek esetén, ha a gyermek igazolatlanul tíznél több napot van távol, , 5 évet betöltött gyermek esetén 7 nap hiányzást követően, feltéve hogy, az óvoda a szülőt legalább két alkalommal figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.
Hiányzás esetén az étkezés biztosítása érdekében a visszaérkezést is jelezni kell.

Térítési díjak, kedvezmények, visszatérítések

Étkezési díj befizetésének időpontja, havonta egy alkalommal 7-16.30-ig. (Pontos időpont a faliújságon, bejárati ajtón, interneten ) Kérjük a kiegészítő támogatásban részesülő gyermekek szülei is jelentkezzenek a befizetési napokon a gazdasági irodában. Étkezési díj visszatérítése 9 óráig bejelentett hiányzás esetén a távollét második napjától lehetséges. A hétre lemondott hiányzás péntekig szól, a következő hét hétfőjére nem vonatkozik, ha ezt nem jelezték. Be nem jelentett hiányzás esetén a térítési díj visszafizetésére nincs lehetőség. Hiányzás esetén a gyermek első napi ebédje elvihető. A bejelentett hiányzások visszafizetése mindig  a teljes lezárt hónap után történik. Az ebédet csak éthordóban lehet elvinni. Az óvodai étkezési díjkedvezmény elosztása a szülők írásbeli kérelmére a gyermekvédelmi feladattal megbízott óvodapedagógussal való egyeztetés után a tagóvoda-vezető döntése alapján történik. Ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet a család anyagi helyzetétől függően.

Étkezési díjkedvezmény csak a feltételek megléte esetén adható:

A támogatásra való jogosultság

Támogatás mértéke

Feltétele:

Rendszeres gyermekvédelmi ellátás

 

100 %

 1. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat másolata
 2. A szülő nyilatkozata

A gyermek tartósan beteg illetve fogyatékos

 

50%

 1. A folyósított családi pótlékról szóló, a kifizetőhely által kiállított igazolás
 2. A szülő nyilatkozata

3 vagy több gyermeket nevelők

 

50 %

 1. A folyósított családi pótlékról szóló, a kifizetőhely által kiállított igazolás
 2. A szülő nyilatkozata

Szociális rászorultság

 

 1. A szülő írásbeli kérelme
 2. Az óvodapedagógusok és a gyermekvédelmi felelős javaslata alapján az óvodavezető

 

A gyermekek, szülők jogai és kötelességei

A gyermekek joga, hogy biztonságos és egészséges környezetben nevelkedjen. Életrendjét, napirendjét életkorának, fejlettségének megfelelően alakítjuk ki. Óvodában tartózkodásának ideje alatt óvodapedagógus felügyelete alatt áll. A gyermek képességeinek fejlesztését, a testmozgás lehetőségét, az egyéni fejlesztést Nevelési Programunk is biztosítja.
Személyiségi jogainak tiszteletben tartása minden dolgozó kötelessége. Hátrányos megkülönböztetés nem érheti. Testi fenyítésben, zaklatásban, megalázó büntetésben nem részesülhet.
Vallási, világnézeti, kisebbségi hovatartozását tiszteletben kell tartani.

A szülő joga:
Joga, hogy megismerje Nevelési Programunkat, Házirendünket, Minőségirányítási Programunkat, tájékoztatást kapjon tartalmukról. Nevelési Programot, MIP-et a tagóvoda-vezetőtől, vagy a csoportos óvodapedagógustól elkérheti, kivonatos változata szórólap formájában is megtalálható. A Nevelési Program, a MIP az óvodából nem vihető ki. Házirendünket minden szülő az óvodai beiratkozás alkalmával megkapja.
Gyermeke fejlődéséről érdemi tájékoztatásban részesül (egyéni beszélgetések, fogadónap, családlátogatás).
Kérjük a kedves szülőket, hogy a gyermekkel kapcsolatos beszélgetésekkel hosszabb időre ne vonják el a csoporttól az óvodapedagógust, mert zavarhatja a nevelés folyamatát, esetleg balesetet idézhet elő. Ezekre jó alkalom a fogadónap, családlátogatás.
Szülői értekezletek időpontjáról a faliújságon történik tájékoztatás. A szülők nagyobb csoportját érdeklő kérdésekben a szülői szervezet is kezdeményezheti értekezlet összehívását. Fogadóórát, esetenkénti megbeszéléseket az érintett szülőkkel és a csoportos óvodapedagógusokkal előre egyeztetett időpontban tartunk.
A szülő, hozzátartozó megtekintheti az óvoda mindennapi életét, részt vehet a foglalkozásokon előzetes bejelentés alapján bármikor.

A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa gyermeke rendszeres óvodába járását.
Gyermekének fejlődése érdekében rendszeres kapcsolatot tartson az óvodapedagógusokkal.
Tiszteletben tartsa az óvoda alkalmazottainak emberi méltóságát.
A Szülői Szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, tapasztalatairól tájékoztatja a nevelőtestületet, a tagóvoda-vezetőt.
A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésről tájékoztatást kérhet a tagóvoda -vezetőjétől. Ilyen kérdés tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.
A gyermekek nagyobb csoportjának a gyermeklétszám 80%-a tekintendő.
A szülői szervezet véleményét ki kell kérni a Házirend az SZMSZ és az Adatkezelési szabályzat elkészítésekor. A gyermekek csoportba történő beosztásáról  tagintézmény-vezető dönt az óvodapedagógusok és a szülők véleménye alapján.

Balesetvédelmi szabályok

Gyerekekre vonatkozóan:

 1. A gyerekek az óvoda helyiségeit és ezek berendezési tárgyait csak felnőtt felügyelet mellett használhatják.
 2. A különböző balesetveszélyes eszközöket a gyermek fejlettségének megfelelően és rendeltetésszerűen használhatja. Ezt a szabályt szülő jelenléte sem oldja fel az óvodaterületén.
 3. Nem veszélyeztetheti saját és társai testi épségét, egészségét. Ennek érdekében fontos, hogy megismerje és alkalmazza azokat az ismereteket, és szabályokat, melyek egészségét és biztonságát védik.
 4. A tornatermet csak tornacipőben használhatják.

 

Szülőkre vonatkozóan:

 1. Az óvoda dolgozói csak azokért a gyerekekért vállalnak felelősséget, akiket az óvónő vagy dajka személyesen átvett vagy átadotta szülőnek vagy az általa megjelölt személynek. Ettől csak a szülő írásbeli kérelmére (felelősségére) tekintünk el (pl. testvér). Ha a gyermekért nem jönnek az óvoda zárásáig, akkor megpróbálunk a szülők által megjelölt személyek közül valakit elérni, ezért nagyon fontos az adatváltozás bejelentése.
 2. Kérjük, a szülők ne hívják a gyermekeket a kerítéshez- a mellette lévő bokorhoz-, és főleg ne adják ki ill. be a kerítésen a gyerekeket, (mert legközelebb egyedül is megteszi)
 3. A gyerekekre zárt cipőt, szandált adjanak, mert a papucs baleseti forrás lehet.
 4. A kisebb testvéreket ne hagyják őrizetlenül. A babakocsikat ott helyezzék el, ahol nem akadályozzák a közlekedést, hintázást.
 5. Az utcai bejárati kaput csukják be maguk után. Kérjük a kerti bejárat reteszét minden esetben használják és ne engedjék azt a gyermeknek (felemelve őt) nyitni, zárni.
 6. Az óvoda berendezési tárgyait funkciójuknak megfelelően használják, (pl. A radiátor burkolatára ne ültessék öltöztetés közben a gyereket.)
 7. Az óvodában hagyott, illetve hozott tárgyakért (arany, ezüst tárgyak, játék stb.), valamint az ékszerek által okozott balesetekért nem vállaljuk a felelősséget! Nagyértékű játékot, ékszert, balesetet okozó tárgyat kérjük ne engedjenek gyermekeiknek az óvodába elhozni. Kivételt képeznek a kisebb, beszoktatást segítő személyes tárgyak, mesekönyvek. Felelősséget ezekért azonban nem tudunk vállalni (csere, elvesztés, megrongálódás).

Az óvodapedagógus megtilthatja, korlátozhatja azoknak a tárgyaknak a bevitelét a csoportba, amit veszélyesnek ítél meg, vagy amiért nem vállalja a felelősséget.

Egyéb rendelkezések

A gyermek óvodai ruházata olyan legyen, hogy abban kényelmesen, balesetmentesen tudjon tevékenykedni (csúszós talpú cipő, papucs, zsinóros ruha balesetveszélyes). A gyermek ruházatát, ágyneműjét, tisztálkodáshoz használt eszközeit kérjük jellel ellátni. Váltóruhát (fehérneműt, zoknit) kérünk a gyermek zsákjában elhelyezni.
Az ágynemű, törülköző cseréjének időpontjáról a csoportos faliújságok tájékoztatnak, kérjük ezek betartását.
A csoport szobákba utcai cipővel bemenni, szülői értekezlet kivételével  nem szabad.

Fertőzés elkerülése érdekében az óvodába semmilyen krémes sütemény, torta nem hozható be.
Idegenek az óvoda épületében csak a tagóvoda-vezető engedélyével tartózkodhatnak.
Az intézmény teljes területén tilos a dohányzás és a szeszes ital fogyasztása.

A Házirendben foglaltak megtartása mindenkire nézve kötelező.
A Házirendben foglaltak visszavonásig érvényesek.