Radnóti M. Utcai Tagóvoda
 

BARANYA MEGYEI

KORMÁNYHIVATAL

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL

Hirdetmény az általános iskolai felvételi eljárásról

l. Az általános iskolai beiratkozás ideie

A tanköteles tanulók elsö évfolyamra történő beiratkozásának időpontja:

                            2018. április 12. (csütörtök)8.00 és 18.00 óra között

                                     2018. április 13. (péntek) 8.00 és 16.00 óra között

A szülő (gondviselő) az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a fenti időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a lakcímkártyát), továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

      Il.        Tanköteles kor

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, (legkésőbb az azt követő évben) tankötelessé válik. A 2018/2019-es tanévben a 2012. augusztus 31-én, vagy az előtt született — és tankötelezettségük teljesítését még nem megkezdett - gyermekek válnak tankötelessé.

    Ill.       Az iskolai felvételről szóló döntés

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerúen az általános iskola körzetében       lakik. A felvételi körzetekről az általános iskolákban,        illetve a https://dari.oktatas.hu/index.php?id—kir korzet pub oldalon található részletes információ.

A tanuló felvételéről (átvételről) az iskola igazgatója tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről - a döntést megalapozó indokolással - az iskola igazgatója köteles írásban értesíteni a szülöt (gondviselőt). Az értesítésnek tartalmaznia kell a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást.

IV.          A felvételi. átvételi döntéssel szembeni iogorvoslat

Az iskola felvételi, átvételi döntése ellen a szülö (gondviselő) - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat.

A jogorvoslati eljárásban az intézmény fenntartójának vezetője, az állami fenntartású iskolák esetében az illetékes tankerület igazgatója jár el és másodfokú döntést hoz. A jogorvoslati eljárásban hozott döntés a közléssel válik véglegessé.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz: a szülő a gyermekét a döntés véqlegessé válását követően öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola elsö évfolyamára.

Pécs, 2018. március 8.